makale arama...

Türkiye’de Enerji ve Geleceği

Türkiye’de Enerji ve Geleceği

Enerji gündemi, uzun yıllardır Türkiye’nin en önemli gündemlerinden biri olmaya devam etmektedir. Sahip olduğu enerji kaynaklarının önerdiği kapasitenin çok üstünde yatırım ve ticaret yapam Türkiye ve Türk şirketler için enerji kalemi, ithalat giderlerinin en başında gelmektedir. Onyıllardır süren bu sorunun günümüzde bölgesel ve uluslararası gelişmeler neticesinde giderek arttığı da gözlemlenebileceğine göre Türkiye’nin enerji bağımsızlığını elde etmesi ve geniş alanları, doğal imkanları ve teknolojik kapasitesi doğrultusunda enerji üretebilmesi ulusal gündemlerden biri olmaktadır.

Türkiye önemli ölçüde kömür ve hidrokarbon rezervlerine sahiptir, ancak enerji karışımı hala büyük ölçüde ithal petrol ve gaza bağımlıdır. İthal enerjiye olan bağımlılığını azaltmak için Türkiye, yerli kömür üretimine ve güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmaktadır, fakat başta yeni imzalanan Paris Antlaşması olmak üzere ulusal ve uluslararası gelişmeler Türkiye’yi, diğer tüm ülkeler gibi, yenilenebilir ve yeşil enerji kaynaklarına yatırım yapmaya itmektedir.

Türkiye’nin Enerji Haritası

Türkiye, ülkedeki sermaye, insan kaynakları ve tabi ki konumu gereği çok sayıda enerji kaynağına sahiptir. Ülkenin doğusunda yer alan ve hidroelektrik potansiyeli olarak öne çıkan göllere ve iç denizlere barajlar komuşlandırılmışken ülkenin kuzeyinin fosil yakıtlar konusunda oldukça zengin olduğu bilinmektedir – kömür, aynı zamanda Türkiye’nin en önemli enerji kaynağı pozisyonunu korumaktadır. Karadeniz ve Akdeniz’in havzalarında keşfedilen enerji kaynakları ile beraber Türkiye’nin önümüzdeki yıllarda ağırlığını kömürden ziyade doğalgaza vermesi de beklenmektedir.

Özellikle yine Doğu Anadolu ve aynı zamanda sahil şeridine yapılan doğrudan yatırımlar ve enerji teşvikleri sayesinde Türkiye, solar enerji kapsamında önemli gelişmelere sahne olmuştur. Bu durum biyokütleden enerji üretimi, rüzgar enerjisi ve nükleer enerji için de geçerlidir. Fakat nüfus ve ekonomik hacim olarak genişleyen ve genişlemesi beklenen Türkiye’nin her zaman daha geniş enerji devrimlerine ihtiyacı olacağı açıktır.

Anlaşılacağı üzere, Türkiye günümüzde enerji ihtiyacının büyük bir bölümünü kömür ve doğalgaz gibi fosil yakıtlardan sağlamaktadır. Her ne kadar hidroelektrik enerji üretiminin Türkiye enerji haritasında ağırlığı azımsanmayacak boyutta olsa da hala yenilenebilir enerjinin oranı istenilen seviyede değildir. Fakat yenilenebilir enerji kaynaklarına ve enerji bağımsızlığına dair talep ülke genelinde giderek artmaktadır.

Free Energy Box, başta Türkiye olmak üzere bağımsız ve yeşil enerji devrimini gerçekleştirmeyi hedefleyen tüm ülkelerin bu hedeflerini sürdürülebilir ve üstün teknoloji yöntemleri ile yürütebilmesini sağlayan bir sistemler bütünüdür. Dünyanın ilk havayı, su kaynaklarını, toprağı kirletmeden çalışan, sıfır karbon salınımı ile üretilen, %100 çevre dostu, kesintisiz ve sınırsız enerji üretme teknolojisi olan Free Energy Box, kurulum ve kullanım kolaylığı ile yatırımcıların dikkatini çekmektedir. Türkiye’den dünyaya açılarak geniş kitlelerin yeşil ve sürdürülebilir enerji ihtiyacını karşılamayı hedefleyen Free Energy Box, vizyonunu geleceğe odaklamış ve bu doğrultuda çözüm ortağı olmaya her geçen gün erişilebilirliğini ve portföyünü arttırarak devam etmektedir.

Yeşil Enerji Santrali Free Energy Box ile çalışan AĞIR ZIRHLI-AĞIR SİLAHLI KOMUTA MERKEZİ KALE 1283F2 projesinin sıfır karbon salınımı ile menzili sınırsızdır.
Uydu Destekli İletişim Ve Görüntü Yeteneğine sahiptir.